Privacy verklaring

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Dierenpension Veldhuis verwerkt van haar klanten.

Indien u klant bent van Dierenpension Veldhuis, of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt aan Dierenpension Veldhuis, geeft u uitdrukkelijk toestemming om persoongegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren dan ook om het Privacybeleid door te lezen, en te bewaren voor eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Dierenpension Veldhuis/Dhr. R.J. Beumer.

2. Welke gegevens verwerkt Dierenpension Veldhuis en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) Voor- en achternaam
b) Adresgegevens en eventueel postadres
c) Telefoonnummer, e-mailadres

2.2 Dierenpension Veldhuis verwerkt de in sub2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van reserveringsbevestigingen, telefonisch contact mbt reserveringen
b) Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Dierenpension Veldhuis.

E-mail berichtgeving:
Dierenpension Veldhuis gebruikt naam en e-mailadres om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten, en andere interessante informatie over Dierenpension Veldhuis te sturen. Afmelding voor deze mailing is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan deze mailing.

3. Bewaartermijnen.
Dierenpension Veldhuis verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de actieve klantperiode, en tot maximaal twee jaar na de laatste reservering. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Dierenpension Veldhuis passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5.1 Bij Dierenpension Veldhuis kan een verzoek ingediend worden om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Dierenpension Veldhuis zal uw verzoek in behandeling nemen en u , binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met Dierenpension Veldhuis.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Dierenpension Veldhuis uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met Dhr. R.J. Beumer
5.4 Eventuele ander vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunt u richten aan Dhr.R.J. Beumer.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.